CZAS PRACY

Время ремонтаEwidencja czasu pracy powinna stanowić podstawę do dokonywania rozliczeń i wypłat wynagrodzenia za wykonaną pracę, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych jego składników, takich jak np. dodatku za pracę w godzinach nocnych, czy też godzinach nadliczbowych. Jak dowodzi praktyka, roszczenia kierowców z tytułu niewypłaconych dodatkowych składników wynagrodzenia mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najczęściej nieprawidłowości związane z tworzeniem ewidencji wynikają z braku wiedzy personelu oraz niedoskonałości stosowanego oprogramowania – co w wyniku błędnej analizy danych powoduje, że nie odpowiada ona stanowi faktycznemu.

Priorytetem firmy transportowej jest zapewnienie warunków do funkcjonowania taboru i organizowanie  pracy dla kierowców. Jednakże  w tle znajdują się nie mniej ważne aspekty codzienności, o których niejednokrotnie nie chcemy pamiętać. Przekazując nam sprawy analizy czasu pracy, możecie Państwo dalej o tym nie myśleć ;-). Uporządkujemy dokumentację i przygotujemy ją do archiwizacji. Stworzymy ewidencję czasu pracy w systemie uwzględniającym Państwa potrzeby. Otrzymacie Państwo raport naruszeń popełnianych przez kierowcę, wraz z ich „wyceną” dokonaną zgodnie z przepisami karnymi ustawy o transporcie drogowym wraz z uwagami ogólnymi i indywidualnymi – skierowanymi do poszczególnych kierowców oraz kartę ewidencji czasu pracy kierowcy. Udzielimy bieżących wskazówek co do tego, jak ograniczyć w przyszłości zdiagnozowane nieprawidłowości. W ramach stałej współpracy służymy radą, zarówno dla osób zarządzających jak i dla kierowców.

Każdy, kto wykonuje przewozy drogowe zobowiązany jest do tworzenia ewidencji czasu pracy kierowców, przedstawiającej pracę kierowców będących pracownikami, kierowców współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych ale również dla kierowców będących przedsiębiorcami. Ewidencja dotycząca pracowników musi być przechowywana przez okres trzech lat a dla pozostałych kierowców przez dwa lata i powinna spełniać wymogi formalne ustawy oraz być tworzona na podstawie zapisów tachografów. Jej tworzenie nie może polegać zatem na biernym skanowaniu wykresówek i wprowadzaniu danych do programu komputerowego. Należy pamiętać, że dokumentacja związana z czasem pracy kierowców nie tylko służy naliczaniu płac lecz może być również przedmiotem wnikliwej analizy organów kontrolnych takich jak ITD, czy PIP. Dlatego jej tworzenie warto powierzyć profesjonalistom. Dzięki nawiązanej z nami współpracy nie będziecie Państwo musieli ponosić kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania, czy urządzeń do sczytywania danych cyfrowych z tachografów i kart kierowców. Nie będziecie Państwo mieli również dylematów co zrobić, jeżeli pracownik zajmujący się w firmie czasem pracy kierowców zachoruje, czy przebywa na urlopie.

Dzięki wynikom naszej analizy będziecie Państwo mogli sprawować realny nadzór nad kierowcami, właściwie reagować na popełniane błędy i na bieżąco korygować ich działania.

CZAS PRACY KIEROWCÓW I JEGO ROZLICZANIE NIE MUSI JUŻ PRZERAŻAĆ!

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU – NAPRAWDĘ WARTO SPRÓBOWAĆ!

Dane cyfrowe pobierane z tachografów cyfrowych i kart kierowców, to niezwykle ważna informacja dotycząca czasu pracy kierowców. Analiza tych danych daje przedsiębiorcy pełny obraz wykorzystania pojazdu. Przedsiębiorca ma możliwość weryfikacji danych zawartych na karcie kierowcy z danymi zawartymi w pamięci tachografu. Dzięki temu istnieje możliwość wychwycenia ewentualnych różnic w zapisach mogących świadczyć np. o wykonaniu przez kierowcę jazd bez włożonej do tachografu karty czy też z kartą innego, np. niezatrudnionego w przedsiębiorstwie kierowcy. Warto pamiętać, że to głównie na przedsiębiorcy spoczywa ciężar odpowiedzialności za poczynania kierowców i brak właściwego nadzoru, w tym w zakresie pełnej analizy danych cyfrowych może sprowadzić szereg bardzo poważnych konsekwencji karnych. Naruszenie obowiązku okresowego pobierania danych z tachografu cyfrowego powoduje, że w związku ze specyfikacją techniczną tych urządzeń są one bezpowrotnie tracone poprzez nadpisywanie nowymi informacjami. Maksymalny czas przechowywania danych w pamięci tachografu wynosi 365 dni. Przedsiębiorca został jednak obarczony obowiązkiem pobierania danych cyfrowych z tachografu, co najmniej raz na 90 dni, a z karty kierowcy nie rzadziej niż co 28 dni.

Posiadamy zarówno klucze do kopiowania pamięci tachografu, czytniki kart kierowców, jak też specjalistyczne oprogramowanie. Na życzenie klienta dojedziemy w każde wskazane miejsce aby pobrać dane z tachografu. Spełnienie tego obowiązku nie będzie już dla Państwa żadnym problemem. Zapraszamy do kontaktu!