AUDYT

Businesswoman Holding Magnifying GlassNikt nie jest doskonały” – jak powiedział w końcowej scenie bohater filmu pt. “Pół żartem, pół serio” (1959) – jednak niedoskonałości w działalności transportowej zdecydowanie zbyt dużo kosztują…

Wcześniej, czy później – każdy przedsiębiorca wykonujący przewozy drogowe zostanie poddany urzędowej kontroli. Kontrolę warunków koniecznych do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne  przeprowadza właściwy organ administracji państwowej co najmniej raz na 5 lat. Kontrolę o znaczenie szerszym zakresie, bo obejmującym również obszar praw socjalnych, przeprowadzić mogą w siedzibie przedsiębiorstwa inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. Kontroli nie trzeba się bać, a już z całą pewnością nie powinno się jej unikać bądź uniemożliwiać jej przeprowadzenia – takie działanie zagrożone jest bowiem dotkliwą karą finansową (10.000 zł). Jednak, by kontrolę przyjąć ze spokojem, należy się do niej odpowiednio przygotować. Żadna kontrola nie będzie straszna, gdy będziemy pewni, że we wszystkich obszarach działalności funkcjonuje ład i porządek, bądź też zaistniałe w przeszłości nieprawidłowości są zdiagnozowane i naprawione.

Zachęcamy do przeprowadzenia audytu wszystkich przedsiębiorców chcących sprawdzić zawczasu jakie potencjalne zagrożenia występują w prowadzonej dokumentacji. Biorąc pod uwagę to, że nieprawidłowości stwierdzone przez przedstawicieli organów kontrolnych będą się wiązały z nałożeniem kary finansowej, natomiast te, będące wynikiem audytu dadzą możliwość wyeliminowania zaistniałego błędu, bądź wdrożenia procedur naprawczych – inwestycja w audyt zdecydowanie się opłaca.

Audyt przeprowadzamy zgodnie z procedurami stosowanymi przez organy kontrolne, wynikającymi z przepisów prawa. Efektem końcowym naszej pracy jest raport kontrolny, w którym wskazujemy wszystkie ewentualne zastrzeżenia wraz z powołaniem właściwych, naruszonych przepisów. Wskazujemy również na możliwości naprawy uchybień i podpowiadamy jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości. Nieodzownym elementem raportu jest również „wycena” nieprawidłowości, dokonana na podstawie obowiązujących przepisów karnych. Tak więc w wyniku naszego audytu, przedsiębiorca uzyskuje pełny obraz sytuacji, jaką mógłby ewentualnie zastać kontrolujący. Jednak wcześniejsze jej rozpoznanie pozwala na natychmiastowe wdrożenie procedur naprawczych, co w rezultacie przełoży się bezpośrednio na wyniki kontroli.

Podczas audytu sprawdzamy:

  • przestrzeganie warunków wykonywania działalności, koniecznych do posiadania uprawnień przewozowych,
  • dokumentację kierowców,
  • akty prawa wewnętrznego i stosowane formularze,
  • przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców,
  • przestrzeganie przepisów dotyczących stosowania i użytkowania tachografów,
  • sposób przechowywania i kompletność dokumentacji związanej z czasem pracy kierowców,

Na życzenie klienta możemy dokonać oględzin pojazdów pod kątem ewentualnych uchybień, jakie mogą być stwierdzone podczas kontroli drogowych – skutkujących zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Koszt audytu zależy od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych kierowców oraz zakresu wskazanego przez klienta. Z pewnością jego wysokość nie przekroczy kilkunastu procent hipotetycznej kary.

AUDYT Z BOTM.INFO – TO SIĘ NAPRAWDĘ OPŁACA !!!