REGULAMIN SEMINARIUM.

 1. Organizatorem seminarium w dniu 27 września 2018 roku jest przedsiębiorstwo: Doradztwo Transportowe Mariusz Bukowski z siedzibą: ul. Spokojna 11, 58-241 Piława Dolna, NIP: 882-118-10-24 – zwany dalej Organizatorem.
 2. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej: botm.info.pl.
 3. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia udziału jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników seminarium oraz fakturę pro-forma. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 337 725.
 5. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opłaty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
 6. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 7. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem seminarium. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
 8. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Klient samodzielnie dokonuje zarówno rezerwacji noclegu, jak też opłaca nocleg.
 9. W przypadku odwołania seminarium przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
 10. W przypadku odwołania seminarium przez Organizatora z przyczyn niezależnych od niego, Zamawiający nie będzie wnosił żadnych dodatkowych roszczeń, poza zwrotem wpłaconej kwoty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.